ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม
					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

เปิดรับบทความ วารสารปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(Doctor of Philosophy in Social Sciences Journal)
ISSN 2774-129X (Print)  ISSN 2774-1443 (Online)

ประเภทบทความ : บทความวิชาการ บทความวิจัย
สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เปิดรับบทความรับลงตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
                     
 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน
                      ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
                      ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม

บทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน (reviewers) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน โดยปกปิดชื่อผู้แต่งและชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ (Double blinded)

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์
รับสมัคร ลงตีพิมพ์วารสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป