วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Journal of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University : JMS NRRU) เป็นวารสารของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขาต่าง ๆ ของคณาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยได้มีการจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยเน้นสาขา ดังนี้

  1. สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ และบัญชี
  2. สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. สาขาการท่องเที่ยว นันทนาการ และการจัดการโรงแรม
  4. สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และการเงิน
  5. สาขาการสื่อสาร

 

          วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีกำหนดการเผยแพร่
ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้

          ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน

          ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

ISSN : 2821-9538 (Print)

ISSN : 2821-9546 (Online)

 

-วารสาร JMS NRRU ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3-

2024-01-03

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567)

ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร JMS NRRU ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

2023-06-29

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566)

-วารสาร JMS NRRU ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2-

2023-01-03

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)

Vol. 2 No. 2 (2023): ๋July-December

View All Issues

ISSN 2821-9538 (Print)

ISSN 2821-9546 (Online)