ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2565): กันยายน-ธันวาคม 2565

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2565): กันยายน-ธันวาคม 2565

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-27