วัตถุประสงค์            

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี  นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารการศึกษา และสาขาอื่น ๆ ทางสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2566): วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-02-26

ดูทุกฉบับ