เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร E-ISSN: 2774-0390 เป็นวารสารที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI กลุ่มที่ 2 เปิดรับความวิจัยและบทความวิชาการ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย การบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จิตวิทยาประยุกต์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหาร การพัฒนา การศึกษา ทั้งนี้ทุกบทความจะได้รับการกลั่นกรองและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา และหลากหลายสถาบัน บทความละ 3 ท่านต่อ 1 บทความ ผ่านระบบเว็บไซต์ THAIJO แบบไม่เห็นกันทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้ประเมินและผู้นิพนธ์ กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ (ตั่้งแต่ปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป)

ประกาศ   เรื่อง แจ้งการเพิ่มจำนวนฉบับต่อปี

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประชุมกันและมีมติเพิ่มจำนวนเล่มจาก 3 ฉบับต่อปี เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) และฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม)  ทั้งนี้เพื่อให้บทความที่ส่งเข้ามาเพื่อขอรับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารฯ ได้รับการตีพิมพ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะมีผลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

กองบรรณาธิการ

11 มกราคม 2567

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - มีนาคม 2567
					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - มีนาคม 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-03-27

ฉบับเต็ม

ดูทุกฉบับ