กองบรรณาธิการ

รายชื่อกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์

  • ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการ

(1) คณบดี คณะรัฐศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(2) ศ.กิตติคุณ ดร.จรัส สุวรรณมาลา         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อ.พิเศษ)

(2) ศ.กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อ.เกษียณอายุ)

(3) ศ.เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(4) ศ.กิตติคุณ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อ.เกษียณอายุ)

(5) ศ.กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อ.เกษียณอายุ)

(6) ศ.กิตติคุณ ดร.สุภางค์ จันทวานิช          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อ.เกษียณอายุ)

(7) ศ.กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อ.เกษียณอายุ)

(8) ศ.กิตติคุณ ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อ.เกษียณอายุ)

(9) ศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          

(10) ศ.สรวิศ ชัยนาม                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(11) ดร.คริส เบเคอร์                                   นักวิชาการอิสระชาวต่างประเทศ (อังกฤษ)

(12) ดร.ไมเคิล เฮช เนลสัน                         นักวิชาการอิสระชาวต่างประเทศ (เยอรมัน)

  • บรรณาธิการวารสาร (Editor-in-Chief)

 (1) รศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • กองบรรณาธิการวารสาร (Editorial Board)

(1) ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(2) รศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(3) รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ                มหาวิทยาลัยมหิดล

(4) รศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(5) รศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(6) รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี                           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(7) ผศ.ดร.กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(8) ผศ.ดร.ภัทรพรรณ ทำดี                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(9) ผศ.ดร.วีระ หวังสัจจะโชค                        มหาวิทยาลัยนเรศวร

(10) ผศ.ดร.ศุทธิกานต์ มีจั่น                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(11) ผศ.ดร.สุธรรมา ปริพนธ์เอื้อสกุล             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(12) ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(13) ผศ.ดร.เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(14) อ.ดร.กุลพธู ศักดิ์วิทย์                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(15) นางสาวอนงค์ กาญจนประภากุล             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วย บก.บริหาร)

(16) นายชัยวัฒน์ กาญจนนวโชติ                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วย บก.บริหาร)