การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • บทความเรื่องนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หากมีกรุณาอธิบายในข้อความถึงบรรณาธิการ)
 • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
 • มีการให้ URLs ที่เข้าถึงได้ สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
 • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt(ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้แต่ง (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
 • บทความเตรียมตามข้อกำหนด ทั้งในด้านของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)

คำแนะนำผู้แต่ง

 

วารสารสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Journal of Social Sciences )  พิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประเภทบทความ

 • ประเภท บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) และบทวิจารณ์หนังสือ (book review) ที่มีเนื้อหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์วิชาการใด

รายละเอียดการส่งบทความ ประกอบด้วย

1. ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

 •       ชื่อบทความ
 •       ชื่อ-นามสกุล
 •       ชื่อหน่วยงานที่สังกัด
 •       คำสำคัญ (keyword) ไม่เกิน 5 คำ
 •       Email   

2. รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 ระยะห่าง 1 บรรทัด (single space)     

3. ขนาดความยาวของเนื้อหารวมภาคผนวกและส่วนอ้างอิงของบทความ (article) ระหว่าง 15-25 หน้า และบทวิจารณ์หนังสือ (book review) ความยาวระหว่าง 2-3 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word

4. บทความต้องมีบทคัดย่อ (abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วางตำแหน่งของบทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อนบทคัดย่อภาษาไทย  จำนวนไม่น้อยกว่า 150 คำ และไม่เกิน 200 คำ

 • ถ้ามีเอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษและระบุในวงเล็บว่า (in Thai) และเรียงรวมกับเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ และส่วนที่เป็น in-text citation เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
 • หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ต้นฉบับที่มีตารางต้องระบุชื่อตาราง คำอธิบายตารางและทีมาด้วย สำหรับต้นฉบับที่มีภาพประกอบของผู้เขียนหรือได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายได้ตีพิมพ์ได้โปรดส่งไฟล์ภาพแยกต่างหากจากต้นฉบับโดยให้แนบเป็นไฟล์สกุล .jpg หรือ .gif หรือ .png เป็นต้น โดยมีความละเอียดอย่างน้อย 150 dpi เพื่อความคมชัดในการพิมพ์
 • ส่งต้นฉบับโดยกรอกแบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ พร้อมผลงานได้ทาง https://so08.tci-thaijo.org/index.php/ssjpolsci/submissions

ข้อกำหนด Publication Ethics (จริยธรรมการตีพิมพ์บทความ) ของวารสาร 

บทความที่ส่งมาตีพิมพ์กับทางวารสารฯหากส่วนหนึ่งของบทความมาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน สัตว์ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนจากสถาบันที่ผ่านการรับรองสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และเป็นไปตามกฏหมายสากลสำหรับการทดลองในสัตว์ทดลองต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เช่นกัน และอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 โดยผู้เขียนสามารถส่งไฟล์หนังสืออนุมัติดังกล่าวเป็นไฟล์ PDF. Upload มาพร้อมการส่งไฟล์บทความ submit เข้าระบบเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ หากบทความที่ส่งมาตีพิมพ์เป็นประเด็นหรือขอบเขตที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน สัตว์ ตามเกณฑ์การวิจัยข้างต้น เช่น บทความทางปรัชญาการเมือง บทความวิเคราะห์เชิงสถิติ เป็นต้น จะได้รับการยกเว้นในส่วนของหนังสืออนุมัติ

ทั้งนี้ จะเริ่มใช้เกณฑ์ข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

 

เกณฑ์การพิจารณา  แบ่งออกเป็นประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น ดังนี้

 1. พิจารณาเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับต้นฉบับ
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาเนื้อหาและตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับต้นฉบับ       

การอ้างอิง

          ใช้การอ้างอิงแบบ นาม-ปี (author-date citation system) และภาคเขียนเอกสารอ้างอิง (reference) แบบ the Chicago Manual of Style 17th edition (author date) ตัวอย่างเช่น

                        (Wilson 2011, 261)

                        (Norris-Tirrell and Clay 2010, 237)

                        (Chuncharee Ketmaro 2014, 113)

                        (Pasuk Phongpaichit and Baker 2003, 97)

                        (Raco, Imrie and Lin 2011, 275)

                        (Fazey et al. 2007, 49) กรณีผู้เขียนมากกว่า 4 คน ในส่วน reference ต้องระบุชื่อและนามสกุล ผู้เขียนทุกคน

          **ทั้งนี้  ผู้แต่ง (author) ควรจัดทำการอ้างอิง (reference) ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้ คือ the Chicago Manual of Style 17th edition (author date)  เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลาที่วารสารกำหนดไว้

หนังสือ

Norris-Tirrell, Dorothy, and Jay A. Clay. 2010. Stretegic Colaboration in Public and Nonprofit Administration: A Practice-Based Approach to Solving Shared Problems. Boca Raton, FL: CRC Press.

Pasuk Phongpaichit, and Chris Baker. 2003. Setthakit Kanmueang Thai Samai Krungthep. [Thailand: Economy and politics]. 3rd ed. Chiang Mai: Silkworm Books. (in Thai)

วารสาร

Somkiat Wanthana. 2015. “Kamnued Lae Kwam Yonyang Khong Seriprachatippatai.” [Origins and  Paradox of Liberal Democracy]. Journal of Social Sciences 45(2): 127-45. (in Thai)

Wilson, James Lindley. 2011. “Deliberation, Democracy, and the Rule of Reason in Aristotle’s Politics.” American Political Science Review 105(2): 259-74. https://doi.org/10.1017/S0003055411000086.

นิตยสาร/หนังสือพิมพ์

Giglio, Mike. 2011. “Thai Facebook Freedom Fighter.” Newsweek, February 21, 22-5.

Hookaway, James. 2011. “Hanoi Detains Critic after Uprising Call.” The Wall Street Journal. March 1, 3.

วิทยานิพนธ์

Gonsrud, Lars Siland. 2009. “Market Capitation and interstate War: Limits to University in International Relations.” Master’s thesis, Sociology and Political Science, Norwegian University of Science and Technology.

แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Blanev, Dailas. 2010. “Understanding Global Civil Society: Theory, Governance and the Global Water Crisis” PhD diss., Colorado State University. ProQuest Dissertations and Theses. Accessed August 26, 2011. http://proquest.uni.com/pqderb?did.

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

Bercovith, Jacob, and Mikio Oishi, 2010.  International Conflict in the Asia-Pacific: Patterns, Consequences and Management. London: Routledge.

Bodaar, Annemarie. 2008. “Crisis and the ‘Multicultural State’:  Immigration, Multi-Ethnic Neighborhoods, and the Socio-Spatial Negotiation of Policy in the Netherlands.” PhD diss., The Ohio State University.

Breslin, Shaun. 2007. Theorising East Asian Regionalism(s): New Regionalism Asia’s Future(s). London: Routledge.

Chuncharee Ketmaro. 2014. Archewa Anamai. [Occupational Health]. 2nd ed. Bangkok: Ramkamhaeng University. (in Thai)

Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity. 2011. Accessed December 15, 2014. http://www.asean.org/archive/documents/19th%20summit/Culture.pdf.

Fazey, loan, John A. Fazey, Joern Fischer, Kate Sherren, John Warren, Reed F. Noss, and Stephen R. Dovers. 2007. "A“aptive Capacity and Learning to Learn as Leverage for Social-Ecological Resilience. “Frontiers in Ecology and the Evironment 5(7): 375-80. https://doi.org/10.1890/1540-9295(2007)5[375:ACALTL]2.0.CO;2.

Ramesh, M. 2010. “Reasserting the Role of the State in the Healthcare Sector: Lessons from Asia. In Reasserting the Public in Public Services: New public Management Reforms. edited by M. Ramesh, Eduardo Araral, and Xun Wu, 101-12. London: Routledge.

Smith, Pariann. 2013. “Accomplishing the Goals of Multicultrural.” Curriculum and Teaching Dialogue 15(1): 27-40.

Somkiat Wanthana. 2015. “Kamnued Lae Kwam Yonyang Khong Seriprachatippatai.” [Origins and Paradox of Liberal Democracy]. Journal of Social Sciences 45(2): 127-45. (in Thai)

Wahdah, Raihani. 2011. “Education for Multicultural Citizens in Indonesia: Policies and Practices.” Accessed June 18, 2015. http://socsc.smu.edu.sg/sites/default/files/socsc/pdf./raihani.pdf.

The United Church of Canada. 2014. “Defining Multicultural, Cross-Cultural, and Intercultural.” Accessed December 16, 2014. http://www.unitedchurch.ca/files/intercultural/Mulicultral-crosscultural-intercultural.pdf.

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวารสารเท่านั้นและจะไม่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ หรือให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดทราบ