ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2564): พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2564): พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-01