วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ISSN: XXXX-XXXX E-ISSN: XXXX-XXXX

กำหนดการเผยแพร่ 6 ฉบับต่อปี

 • ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ (กำหนดออกเดือนกุมภาพันธ์)
 • ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน (กำหนดออกเดือนเมษายน)
 • ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน (กำหนดออกเดือนมิถุนายน)
 • ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม (กำหนดออกเดือนสิงหาคม)
 • ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม (กำหนดออกเดือนตุลาคม)
 • ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม (กำหนดออกเดือนธันวาคม)

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ดังนี้

 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการทั่วไป
 • นิเทศศาสตร์
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งเป็นผลงานจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและผู้เขียนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์นั้น ล้วนผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์

แต่งตั้งบรรณาธิการรับเชิญ

2023-12-18

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แต่งตั้งให้ ดร.สมคิด นาพรม เป็นบรรณาธิการรับเชิญ พิจารณาบทความในวารสารวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในเล่ม ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2566) และ เล่ม ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 (2023): พฤศจิกายน – ธันวาคม (2566)

เผยแพร่แล้ว: 2024-01-02

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย

วัลลพ ล้อมตะคุ, ธิติยา ภิบาล, นันทนัช พวงมณี, ชไมพร หาดแมน, ปิ่นรวี นนท์ไกร

7-33

ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ศูนย์ฝึกกีฬาบาสเกตบอลเอกชน : กรณีศึกษา EVA – EVOLUTION ACADEMY จังหวัดอุดรธานี

บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ปาณิสรา ทัศนัยนา, ภุชงค์ รุ่งอินทร์, อรจิรา วงศ์อาษา, เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์

125-137

ดูทุกฉบับ

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ดังนี้

 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการทั่วไป
 • นิเทศศาสตร์
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งเป็นผลงานจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและผู้เขียนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์นั้น ล้วนผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์บทความละ 3 ท่าน กำหนดรูปแบบการประเมินโดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Double-blind peer review)