รัฐธรรมนูญนิยมและความเป็นพลเมืองไทยในฐานะส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาสาธารณรัฐนิยมสมัยใหม่สากล (ค.ศ. 1885 – 1932)

ผู้แต่ง

  • พลอยใจ ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.61462/cujss.v53i2.1930

คำสำคัญ:

รัฐธรรมนูญนิยม, ความเป็นพลเมือง , สาธารณรัฐนิยม , ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้ศึกษาประวัติการก่อร่างของแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนิยมและความเป็นพลเมืองในสยาม/ไทย ในฐานะส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาสาธารณรัฐนิยมสมัยใหม่สากล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบประวัติภูมิปัญญาของโลก (global intellectual history) โดยมุ่งศึกษาพัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนิยมและความเป็นพลเมืองระหว่างปี ค.ศ. 1885 (เมื่อคำกราบบังคมทูลความเห็นเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2428  ถูกเผยแพร่) จนถึงปี ค.ศ. 1932 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โครงวิจัยชิ้นนี้เสนอว่า ประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญนิยมเผยความเชื่อมโยงระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวกับกระแสการปฏิวัติ-ปฏิรูปของโลกในช่วงเวลาเดียวกันได้โดยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญนิยมกับสาธารณรัฐนิยมสมัยใหม่และชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ต่าง ๆ ในการจัดวางแนวคิดเรื่องพลเมืองอันรวมไปถึงความคิดเรื่องสิทธิและหน้าที่ต่อสังคมการเมืองในไทย/สยามลงในบริบทของประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาสากล

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bryant, Joseph M. 2019. “The West and The Rest Revisited: Debating Capitalist Origins, European Colonialism, and The Advent of Modernity.” In The New World History, edited by Ross E. Dunn, Laura J. Mitchell, and Kerry Ward, 383–99. University of California Press. https://doi.org/10.1525/9780520964297-044.

Constant, Benjamin. 1819. The Liberty of Ancients Compared with that of Moderns (1819). Unknown: Unknown.

Gelderen, Martin van, and Quentin Skinner, eds. 2002. Republicanism: Volume 1, Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe: A Shared European Heritage. 1st Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Giddings, Franklin Henry. 1906. Readings in Descriptive and Historical Sociology. Macmillan.

Gossman, Norbert J. 1962. “Republicanism in Nineteenth Century England.” International Review of Social History 7 (1): 47–60. https://doi.org/10.1017/S0020859000002005.

Grinin, Leonid, and Andrey Korotayev. 2014. “Origins of Globalization in the Framework of the Afro-Eurasian World-System History.” Journal of Globalization Studies 5 (1): 32–64. https://doi.org/10.5281/zenodo.1250800.

Herzfeld, Michael. 2017. “Thailand in a Larger Universe: The Lingering Consequences of Crypto-Colonialism.” The Journal of Asian Studies 76 (4): 887–906. https://doi.org/10.1017/S0021911817000894.

Jackson, Peter A. 2007. “Autonomy and Subordination in Thai History: The Case for Semicolonial Analysis 1.” Inter-Asia Cultural Studies 8 (3): 329–48. https://doi.org/10.1080/14649370701393709.

Jakra-Pa-Nee. 1932. “Kham athibai Thammanun Kan Pok Khrong Phaendin Sayam Priapthiap Kap Prathet Tang Tang”[The Elaboration of the Siamese Constitution in Comparison with Other Countries’ Constitutions]. Bangkok: Siam Bannakit Pringting House. (in Thai)

Jory, Patrick. 2015. “Chapter Five Republicanism in Thai History.” In A Sarong for Clio: Essays on the Intellectual and Cultural History of Thailand—Inspired by Craig J. Reynolds, 97–117. Cornell University Press. https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv3s8sbf.

Kawai, Kazuo. 1955. “Sovereignty and Democracy in the Japanese Constitution.” American Political Science Review 49 (3): 663–72. https://doi.org/10.2307/1951431.

King Vajiravudh, Rama VI. 1974. “Chotmaihet Raiwan Nai Phrabatsomdet Phra Mongkut Klao Chaoyuhua” Cremation Books of M.C. Chatchawalit Kasemsant. Bangkok: Mahamakuta Rajavidyalaya Foundation. (in Thai)

Larsson, Tomas. 2017. “In Search of Liberalism: Ideological Traditions, Translations and Troubles in Thailand.” Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia 32 (3): 531–61

Luang Anuphan Sisayanusan. 1913. Baep Rian Phumsat Lae Phong Sa va Dan Lem 1 Wa Duai Khwamru Thuapai Nai Rueang Phiphop. Bangkok: Bamrungnukulkij Printing House. (in Thai)

Loughlin, Martin. 2022. Against Constitutionalism. Harvard University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv2g7v15d.

Mérieau, Eugénie. 2018. “Buddhist Constitutionalism in Thailand: When Rājadhammā Supersedes the Constitution.” Asian Journal of Comparative Law 13 (2): 283–305. https://doi.org/10.1017/asjcl.2018.16.

Nakharin Mektrairat. 2010. Kanpatiwat Sayam, Pho. So. 2475. 5th ed. Nangsu Chut Sayam Phak 1st. Bangkok: Samnakphim Fa Dieokan. (in Thai)

Narit Charatchanyawong. 2021. 2475 Ratsadon Phlik Phandin. 1st ed. Bangkok: Samnakphim Matichon. (in Thai)

Price, Richard. 1776. Observations on the Nature of Civil Liberty. London: Edward and Charles Dilly and Thomas Cadell.

Prince Nares Varariddhi and King Chulalongkorn, Rama V. 1967. “Chaonai Lae Kharatchakan Krapbangkhomthun Khwam Hen Chat Kan Plianplaeng Ratchakan Phaendin Roso 103 Lae Phraratchadamrat Nai Phrabatsomdet Phrachunlachomklaochaoyuhua Song Thalaeng Phraborom Racha Thi Bai Kaekhai Kan Pok Khrong Phaendin”. Cremation Books of Mom Sanit Kridakara, Bangkok: Excise Department Printing House. (in Thai)

Rian Srichan and Net Phunwiwat. 2013. Patiwat Ro. So. 130 [The Ror Sor 130 Revolution]. Edited by Nattapoll Chaiching. 1st ed. Bangkok: Matichon Publishing. (in Thai)

Rousseau, Jean-Jacques. 1762. Du Contrat Social. Edited by Marc-Michel Rey. Amsterdam.

Selinger, William, ed. 2019. “Ideas in Context.” In Parliamentarism: From Burke to Weber, ii–ii. Ideas in Context. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108585330.

Stedman Jones, Gareth, and Gregory Claeys, eds. 2011. The Cambridge History of Nineteenth-Century Political Thought. The Cambridge History of Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521430562.

Suphachai Suphaphol. 2013. “The Popularization and the Problems of Interpretation of Jean Jacques Rousseau's Political Theory in Thai Political Context.” Doctor of Political Science, Chulalongkorn University. (in Thai)

Thongchai Winichakul. 2020. “Niti Rat Aphisit Lae Rat Nititham Prawattisat Phumpanya Khong ‘Rule by Law’ Baep Thai.” Special Lecture. Puey Ungphakorn Seminar No. 17. (in Thai)

Throntveit, Trygve. 2011. “The Fable of the Fourteen Points: Woodrow Wilson and National Self-Determination.” Diplomatic History 35 (3): 445–81.

Vuthichai Moonsilpa. 1983. Naeo Khwamkhit Thang Kansueksa Khong Thai 2411 - 2475. Bangkok: Prime Minister’s Office. (in Thai)

Winichakul, Thongchai. 1994. Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation. First Edition. Honolulu: Univ of Hawaii Pr.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

14-12-2023

How to Cite

ปิ่นตบแต่ง พลอยใจ. 2023. “รัฐธรรมนูญนิยมและความเป็นพลเมืองไทยในฐานะส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาสาธารณรัฐนิยมสมัยใหม่สากล (ค.ศ. 1885 – 1932)”. วารสารสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 53 (2). Bangkok, Thailand:236-59. https://doi.org/10.61462/cujss.v53i2.1930.