ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2565): พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2565): พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-28