ระบบดิจิทัลภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ: การประเมินผลเชิงคุณภาพในกรณีประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

DOI:

https://doi.org/10.61462/cujss.v52i1.673

คำสำคัญ:

ภาครัฐดิจิทัล, กำกับดูแลในยุคดิจิทัล, การปรับตัวด้านดิจิทัล, ความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล, การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, ประเทศไทย

บทคัดย่อ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลได้ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านในทางเศรษฐกิจและสังคม และการจัดสรรผลประโยชน์จากเทคโนโลยีได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมา แม้ประเทศไทยจะมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แต่การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัลที่เท่าเทียมกันยังคงเป็นความท้าทาย งานวิจัยนี้ใช้แนวทางเชิงคุณภาพ ศึกษาการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐในปัจจุบัน ผ่านระบบการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยระบบการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และระบบให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร และระบบการชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานประกันสังคม รวมทั้งศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จการใช้งานระบบดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบความสำเร็จของการปรับใช้ภาครัฐดิจิทัลอยู่ที่การลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล การส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล และการออกแบบสถาปัตยกรรมของภาครัฐเพื่อให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adams, Michael O., and Linda D. Smith. 2008. “New Public Management and Service Science: Preparing Students for the 21st Century.” Journal of Service Science 1(1): 24-30.

Bryman, Alan. 2012. Social Research Methods. 4th ed. Oxford: Oxford University Press.

Chalita Srinuan. 2012. “Understanding the Digital Divide: Empirical Studies of Thailand.” PhD diss., Department of Technology Management and Economics, Division of Technology and Society, Chalmers University of Technology.

Chanid Sudhayalai. 2012. “Rabop Phithikan Sunlakakon Electronics.” [e-Customs]. Accessed July 15, 2020. http://chanidservice.com/index.php?option=com_content&view=article&id =34:-e-customs&catid=1:2012-06-10-16-49-55&Itemid=11. (in Thai)

Danuvasin Charoen. 2018. “Digital Thailand.” NIDA Case Research Journal 10(2): 1-36.

Dawes, Sharon S., Anthony M. Cresswell, and Theresa A. Pardo. 2009. “From ‘Need to Know’ to ‘Need to Share’: Tangled Problems, Information Boundaries, and the Building of Public Sector Knowledge Networks.” Public Administration Review 69(3): 392-402.

Deloitte Access Economics. 2015. Digital Government Transformation. Sydney: Adobe Systems.

Dunleavy, Patrick, Helen Margetts, Simon Bastow, and Jane Tinkler. 2006. “New Public Management Is Dead—Long Live Digital-Era Governance.” Journal of Public Administration Research and Theory 16(3): 467-494.

Lee, Jooho, Hyun Joon Kim, and Michael J. Ahn. 2011. “The Willingness of e-Government Service Adoption by Business Users: The Role of Offline Service Quality and Trust in Technology.” Government Information Quarterly 28(2): 222-230.

Mou, Jian, Dong-Hee Shin, and Jason F. Cohen. 2017. “Trust and Risk in Consumer Acceptance of e-Services.” Electronic Commerce Research 17(2): 255-288.

Obal, Michael, and Werner Kunz. 2013. “Trust Development in e-Services: A Cohort Analysis of Millennials and Baby Boomers.” Journal of Service Management 24(1): 45-63.

Office of the Public Sector Development Commission (OPDC). 2020. Rangwan Khunnaphap Kan Borihan Chatkan Phak Rat 4.0 Pracham Pi Pho So 2563. [PMQA (Public Sector Management Quality Award) 4.0 Award] Bangkok: The Commission. (in Thai)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2018. Digital Government Review of Brazil: Towards the Digital Transformation of Public Sector. Paris: OECD Publishing.

-----. 2014. Recommendation of the Council on Digital Government Strategies. Paris: OECD Publishing.

-----. 2001. Understanding the Digital Divide. Paris: OECD Publishing.

Picazo-Vela, Sergio, Isis Gutiérrez-Martínez, François Duhamel, Dolores E. Luna, and Luis F. Luna-Reyes. 2018. “Value of Inter-organizational Collaboration in Digital Government Projects.” Public Management Review 20(5): 691-708.

“Prakat Samnakngan Prakan Sangkhom Rueang Kan Yuen Baep Khamkho Tham Thurakam Thang Electronics.” [Notification of the Social Security Office regarding Submissions of E-Transactions B.E. 2561]. 2018.

Royal Thai Government Gazette, 135 (Piset 325 Ngo). Accessed Accessed June 15, 2020. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/ 325/T_0012.PDF

Prakorn Siriprakob. 2016. Sam Paradigms Thang Ratthaprasasanasat: Naeokhit Thruesadi Lae Kan Nam Pai Patibat. [3 Paradigms of Public Administration: Concept, Theory, and Implementations]. 2nd ed. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)

The Revenue Department. 2017. “Phapruam Khong Rabop e-Tax Invoice & e-Receipt Lae e-Tax Invoice by Email.” [Overview of e-Tax Invoice, e-Receipt, and e-Tax Invoice by Email]. Accessed July 30, 2020. https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/aboutinfo/overview#top. (in Thai)

Ruengwit Ketsuwan. 2013. Kan Chatkan Phak Rat Naeo Mai. [New Public Management]. Bangkok: Bophit Printing. (in Thai)

Settapong Malisuwan, Wassana Kaewphanuekrungsi, and Dithdanai Milindavanij. 2016. “Digital Divide in Thailand: Analysis and Recommendations.” International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology 7(1): 41-46.

Skog, Daniel A., Henrik Wimelius, and Johan Sandberg. 2018. “Digital Disruption.” Business and Information Systems Engineering 60(5): 431-437.

Thailand. Ministry of Commerce, Department of Business Development. 2017. “Rabiap Samnakngan Thabian Hunsuan Borisat Klang Wa Duai Kan Chotthabian Hanghunsuan Lae Borisat Phan Rabop Chotthabian Nitibukkhon Thang Electronics (e-Registration) Pho So 2560.” [Regulations Central Office of Company and Partnership Registry regarding Company and Partnership Registration through E-Registration B.E. 2560]. Accessed June 20, 2020. https://www.dbd.go.th/download/article/ article_20200407112926.pdf

Thanadol Thongprakob. 2019. “Good Governance in Digital Era: The Role of Central Agency in Promoting Open Government in Thailand.” Journal of Politics, Administration and Law 11(3): 107-126.

Thanaporn Tengratanaprasert, and Dhiyathad Prateeppornnarong. 2020. Khrongkan Sueksa Naeothang Kan Praptua Dan Dichithan (Digital Adoption) Samrap Phak Rat Phak Ekkachon Lae Phak Prachachon Phuea Phoem Prasitthiphap Kan Amnuai Khwam Saduak Nai Kan Prakop Thurakit. [A Study of Digital Adoption in Public Sector, Private Sector, and People Sector for Effectiveness in Facilitating Business Operations]. Bangkok: Office of the Public Sector Development Commission. (in Thai)

Thomas, Gary. 2013. How to Do Your Research Project: A Guide for Students in Education and Applied Social Sciences. 2nd ed. London: SAGE.

Tippawan Lorsuwannarat. 2016. Ratthaban Electronics. [e-Government]. 10th ed. Bangkok: Sat Four Printing Company Limited. (in Thai)

Voss, Christopher A. 2003. “Rethinking Paradigms of Service: Service in a Virtual Environment.” International Journal of Operations and Production Management 23(1): 88–104.

West, Darrell M. 2005. Digital Government: Technology and Public Sector Performance. Princeton, NJ: Princeton University Press.

The World Bank Group. 2016. World Development Report 2016: Digital Dividends. Washington DC: The World Bank; The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06-09-2022

How to Cite

เต็งรัตนประเสริฐ ธนาพร, และ ประทีปพรณรงค์ ติญทรรศน์. 2022. “ระบบดิจิทัลภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ: การประเมินผลเชิงคุณภาพในกรณีประเทศไทย”. วารสารสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 52 (1). Bangkok, Thailand:148-69. https://doi.org/10.61462/cujss.v52i1.673.