ความคาดหวังว่าผู้สมัครจะชนะเลือกตั้งเป็นตัวกำกับความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นตัวแทนความคิดทางการเมืองและข้อตัดสินใจเลือก

ผู้แต่ง

  • อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • สุพัฒน์ วงศ์สุขุมอมร ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

DOI:

https://doi.org/10.61462/cujss.v49i2.727

คำสำคัญ:

ความคาดหวังที่ผู้สมัครจะชนะการเลือกตั้ง, ตัวแทนความคิดทางการเมือง, ข้อตัดสินใจเลือกในการเลือกตั้ง, ตัวแปรกำกับ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองของคนไทยว่าเป็นการเลือกเพราะเป็นตัวแทนความคิดทางการเมืองของตนหรือเป็นผู้สมัครและ/หรือพรรคการเมืองที่เขาคาดว่าจะชนะการเลือกตั้ง หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน ตัวอย่างจำนวน 1,500 คน มาจากชุดข้อมูลการสำรวจระดับชาติ “ความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 ก่อนการเลือกตั้ง” โดยสถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผลการทดสอบความเป็นอิสระและการสร้างตัวแบบล็อกลิเนียร์พบว่า คนไทยจะเลือกลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่เป็นทั้งตัวแทนความคิดทางการเมืองของตนและมีแนวโน้มว่าจะชนะด้วย ดังนั้นการเป็นตัวแทนความคิดทางการเมืองเป็นสิ่งที่นักการเมืองและพรรคการเมืองต้องให้ความสำคัญในการหาเสียงพร้อมทั้งต้องทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่าตนหรือพรรคจะชนะการเลือกตั้ง การวิจัยในอนาคตควรสนใจศึกษายุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพรรคการเมืองขนาดกลางและเล็กที่จะทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามีโอกาสชนะการเลือกตั้ง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agresti, Alan. 2002. Categorical Data Analysis. 2nd ed. Hobeken, NJ: John-Wiley.

Ajzen, Icek. 1985. "From Intention to Actions: A Theory of Planned Behavior." In Action Control: From Cognitions to Behavior, edited by Julius Kuhl and Jurgen Beckmann, 11-39. New York: Springer-Verlag.

-----. 2012. "The Theory of Planned Behavior." In Handbook of Theories of Social Psychology , edited by Paul A. M. Van Lange, Arie W. Kruglanski and E. Tory Higgins, 438-459. London: SAGE.

Bandura, Albert. 1982. "Self-Efficacy Mechanism in Human Agency." American Psychologist 37(2): 122-147.

-----. 1977. "Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change." Psychological Review 84(2): 191-215.

-----. 1997. Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: Freeman.

-----. 1986. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Baron, Reuben M., and David A. Kenny. 1986. "The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations." Journal of Personality and Social Psychology 51(6): 1173-1182.

Campbell, Angus, Gerald Gurin, and Warren Edward Miller. 1954. The Voter Decides. Evanston, IL: Row, Peterson and Co.

Chai-Anan Samudavanija. 1974. Udomkan Thang Kanmueang. [Political Ideology]. Bangkok: Kledthai. (in Thai)

Coopersmith, Stanley. 1981. The Antecedents of Self-Esteem. 2nd ed. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Downs, Anthony. 1957. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper & Row.

Dutton, Jane E., Janet M. Dukerich, and Celia V. Harquail. 1994. "Organizational Images and Member Identification." Administrative Science Quarterly 39(2): 239–263.

Erikson, Robert S., and Kent L. Tedin. 2003. American Public Opinion: Its Origins, Content and Impact. 6th ed. New York: Longman.

Graham, Jesse, Jonathan Haidt, and Brian A. Nosek. 2009. "Liberals and Conservatives Rely on Different Sets of Moral Foundations." Journal of Personality and Social Psychology 96(5): 1029–1046.

Haslam, S. Alexander, Jolanda Jetten, Tom Postmes, and Catherine Haslam. 2009. “Social Identity, Health and Well-Being: An Emerging Agenda for Applied Psychology." Applied Psychology: An International Review 58(1): 1-23. doi: 10.1111/j.1464-0597.2008.00379.x.

Jost, John T., Jack Glaser, Arie W. Kruglanski, and Frank J. Sulloway. 2003. "Political Conservatism as Motivated Social Cognition." Psychological Bulletin 129(3): 339–375.

Madden, Thomas J., Pam Scholder Ellen, and Icek Ajzen. 1992. "A Comparison of the Theory of Planned Behavior and the Theory of Reasoned Action." Personality and Social Psychology Bulletin 18(1): 3-9.

Meyer, David, Achim Zeileis, and Kurt Hornik. 2006. "The Strucplot Framework: Visualizing Multi-way Contingency Tables with VCD." Journal of Statistical Software 17(3): 1-48.

Mueller, Dennis Cary. 2003. Public Choice III. Cambridge: Cambridge University Press.

Paiboon Kamonsujjaritpan. 2000. "Kan Suesan Phaplak: Korrani Sueksa Phak Thai Rak Thai.” [Political Party's Image Communication: A Case Study of Thais Love Thais Party]." Master’s thesis, Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University. (in Thai)

Scott, Craig R., Steven R. Corman, and George Cheney. 1998. "Development of a Structurational Model of Identification in the Organization." Communication Theory 8(3): 298–336. doi: 10.1111/j.1468-2885.1998.tb00223.x.

Somkiat Wanthana. 2001. Udomkan Thang Kanmueang Ruam Samai. [Contemporary Political Ideologies]. Bangkok: Aksorn Khaosuai. (in Thai)

Tajfel, Henri, and John Charles Turner. 1979. "An Integrative Theory of Intergroup Conflict." In The Social Psychology of Intergroup Relations, edited by W. G. Austin and S. Worchel, 33–47. Monterey, CA: Brooks/Cole.

-----. 1986. "The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour." In The Psychology of Intergroup Relations, edited by S. Worchel and W. G. Austin, 7–24. Chicago, IL: Nelson-Hall.

Thailand. National Statistical Office. Statistical Forecasting Bureau. 2012. Rai-ngan Sathiti Rai Pi Prathet Thai 2555. [Statistical Yearbook Thailand 2012]. Bangkok: The Office. (in Thai)

Turner, John Charles, and Katherine J. Reynolds. 2012. "Self-Categorization Theory." In Handbook of Theories in Social Psychology, edited by Paul A.M. Van Lange, Arie W. Kruglanski and E. Tory Higgins, 399-417. London: SAGE. doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781446249222.n46.

-----. 2008. "The Social Identity Perspective in Intergroup Relations: Theories, Themes, and Controversies." In Blackwell Handbook of Social Psychology: Intergroup Processes, edited by Rupert Brown and Samuel L. Gaertner, 133–152. Malden, MA: Blackwell.

Turner, John Charles, and Penny Oakes. 1986. "The Significance of the Social Identity Concept for Social Psychology with Reference to Individualism, Interactionism and Social Influence." British Journal of Social Psychology 25(3): 237–252.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-09-2022

How to Cite

ศักดิ์วรวิชญ์ อานนท์, และ วงศ์สุขุมอมร สุพัฒน์. 2022. “ความคาดหวังว่าผู้สมัครจะชนะเลือกตั้งเป็นตัวกำกับความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นตัวแทนความคิดทางการเมืองและข้อตัดสินใจเลือก”. วารสารสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 49 (2). Bangkok, Thailand:61-82. https://doi.org/10.61462/cujss.v49i2.727.