ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2565): มกราคม-เมษายน 2565

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2565): มกราคม-เมษายน 2565

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-30