ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม-เมษายน 2566

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม-เมษายน 2566

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-02-26

ฉบับเต็ม