วัตถุประสงค์            

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย  บริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การเงินการธนาคาร นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารการศึกษา และสาขาอื่น ๆ ทางสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (2566): กันยายน - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-10-23

การตำรวจกับการเมือง: ความสัมพันธ์ที่อิงอาศัยซึ่งกันและกัน

ณัฏฐวิชฌ์ ราชแก้ว, สัญญา เคณาภูมิ, ประชัน คะเนวัน

1-13

CONCEPTAUL REVIEW OF THE INFLUENCE OF INFLUENCER MAREKTING ON PURCHASE INTENTION

Natason Suksarnamonkul, Nualchan Chotikunakorn, Paisarn Arunchoknumlap

132-145

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดนครพนม

พระเฉลิมชัย นาคเสโน (ทิศแดง), วรวุฒิ อินทนนท์, กชกร เดชะคำภู

188-202

ดูทุกฉบับ